Reklamáció és az áru visszaküldése

Az áru visszaszolgáltatása

Az áru visszaszolgáltatása a reklamációs osztálynak

Amennyiben nincs a közelében üzlet, az árut közvetlenül a reklamációs osztálynak küldheti vissza. Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:

 1. Töltse ki és nyomtassa ki A fogyasztó elállása az adásvételi szerződéstől nyomtatványt.A kitöltéshez szükséges adatokat a számlán találja.
 2. Hozza az árut eredeti állapotába. Ebben az esetben az áru teljes árát visszafizetjük.
 3. Az árut gondosan csomagolja be, hogy elkerülje a sérüléseket a szállítás során. Ideálisan az eredeti csomagolásába csomagolja vissza. Ne felejtse el mellékelni az aláírt elállást a szerződéstől.
 4. Az árut küldje a reklamációs osztályunkra:

  Parrotclub.hu - Reklamációs osztály
  Nemčianska cesta 715
  97401 Banská Bystrica

Gyakran feltett kérdések

Mit jelent a szerződéstől való elállás indok megadása nélkül?

Amennyiben a terméket az internetes áruházunkban fogyasztóként vásárolta meg (nincs a számlán feltüntetve a vállalkozói azonosítószáma), a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló T.t. 102/2014 sz. törvény 7 § szerint az áru átvételétől számított 14 napon belül joga van indoklás megadása nélkül elállni a szerződéstől.

Ezzel a jogával akkor élhet, ha a termék valamilyen oknál fogva nem felel meg Önnek vagy az elképzeléseinek.

A terméket vállalkozói azonosítószámra vettem, elállhatok a szerződéstől?

Amennyiben Ön vállalkozó, azaz jogi személy, vagy olyan személy, aki a terméket a vállalkozói tevékenysége keretén belül vagy egyéni vállalkozóként vásárolta meg, a Szerződéstől való elállás a vásárlástól számított 14 napon belül Önre nem vonatkozik.

Az árut sértetlen csomagolásban kell visszaszolgáltatnom?

A csomagolás nem képezi az adásvétel tárgyát és nem része a megvásárolt dolognak. Ennek ellenére is jogunk van a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos ténylegesen felmerült költségek megtérítésére. Ezek a költségek mindig egyedi elbírálás alá esnek, így kerülnek az ügyfél felé kiszámlázásra és beszámításra a visszaszolgáltatott árunál.

Mi van akkor, ha a termék a használat során sérült?

A termék akkor is visszaszolgáltatható, ha részlegesen megsérült. Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől és az eladónak csökkent értékű árut szolgáltat vissza, amely használt, sérült és/vagy nem teljes, a vevő köteles megtéríteni az eladónak azokat a költségeket az SZK Polgári törvénykönyve 457 § és 458 § szerint, amelyek az áru javításával és eredeti állapotába való visszaállításával összefüggésben keletkeztek, mivel a T.t 102/2014 sz. törvény 10 § 4. bekezdése szerint a fogyasztó felel az áru olyan értékcsökkenéséért, amely az áruval való olyan bánásmóddal keletkezett, amely az áru jellemzőinek és működőképességének megállapításához szükséges bánásmódon kívül esik.

Hogyan számítódik a 14 napos határidő?

A szerződéstől való elállás határideje 14 naptári napig tart (nem pedig munkanapig), és az áru fogyasztó általi átvételének napját követő naptári nappal kezd el telni (pl. ha az ügyfél az árut pénteken veszi át, az elállási határidő szombattól kezd el telni, beleértve).

A határidő betartásánál döntő jelentőségű, mikor küldik el a szerződéstől való elállási nyilatkozatot. Az elállási határidő akkor tekintendő betartottnak, ha a fogyasztó annak során a vállalkozónak értesítést küld arról, hogy eláll a szerződéstől.

Milyen dokumentumokat szükséges mellékelni?

Ha a terméket az üzlethelyiségünkben szolgáltatja vissza, ne felejtse el elhozni azt az iratot, amely igazolja, hogy a terméket nálunk vásárolta meg, és egyben segíti az adott áru és igény igazolását.

Amennyiben a terméket közvetlenül a reklamációs osztályra küldi, javasoljuk, hogy mellékelje a kitöltött A fogyasztó elállása az adásvételi szerződéstől  nyomtatványt és a vásárlásnál kapott vásárlási bizonylat másolatát is.

Mikor adják vissza a pénzem?

A pénzt az áruért a lehető legkorábban elküldjük a bankszámlájára, legkésőbb azonban az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, azonban nem korábban, mielőtt a visszaszolgáltatott árut a reklamációs osztályunkra kézbesítenék (esetleg, ha igazolja, hogy a visszaszolgáltatott árut már elküldte nekünk). Az áru visszaszolgáltatásának költségeit ebben az esetben a vevő állja.

Melyik árura nem vonatkozik a vásárlástól számított 14 napos határidőn belüli szerződéstől való elállás joga?

Az eladó és a fogyasztó eltérő megállapodása hiányában, a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgyát egyebek mellett az alábbiak alkotják:

 1. szolgáltatás nyújtása, amennyiben a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett jóváhagyásával kezdődött meg, és a fogyasztó nyilatkozta, hogy rendben tájékoztatták arról, hogy e jóváhagyás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát a teljes szolgáltatás nyújtását követően, ha a teljes szolgáltatás nyújtására sor került,
 2. a fogyasztó egyedi igényei alapján készült áru értékesítése, méretre készült termék értékesítése vagy külön egy fogyasztónak szánt termék értékesítése,
 3. olyan áru értékesítése, amelyre gyors minőségcsökkenés vagy romlás jellemző,
 4. védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, és amelynek védőcsomagolása a kézbesítést követően sérül (pl. táp)
 5. A kiegészítő tápok és a fogyasztásra szánt egyéb készítmények, a személyi higiénia termékei olyan árunak minősülnek, amelyeket a kinyitásukat követően nem lehet visszaszolgáltatni, ezért az ilyen típusú terméknek eredeti, sértetlen csomagolásúnak, sértetlennek és nem használtnak kell lennie.

Ez alól kivételt azok az esetek jelentenek, amikor a szerződéstől való elállásban kifejezetten megállapodtak

További információkat a Szerződési Feltételekben talál

Reklamációs szabályzat

Reklamációs szabályzat

1. Általános rendelkezések és fogalommeghatározások

 1. Ez a reklamációs szabályzat a módosított Polgári törvénykönyv (továbbiakban „Törvény”) alapján került kidolgozásra és a fogyasztási cikkekre (továbbiakban „Áru”) vonatkozik, amelyeknél jótállási időn belül a vevő hibafelelősségre vonatkozó jogainak az érvényesítésére kerül sor (továbbiakban „Reklamációk”).
 2. Az „Eladó” a RAMMAR s.r.o. társaság, székhelye Rudohorská 33, 97401 Basnká Bytrica, Cg.sz. 48007846, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság Cégjegyzékébe, S szakasz, ügyiratszám 334960.
 3. A „Vevő”:
  1. fogyasztó (olyan személy, aki árut vásárol saját maga vagy a háztartásában élők személyes szükségletei számára) és
  2. természetes és/vagy jogi személy – vállalkozó, aki az eladóval az árura vonatkozó adásvételi szerződést kötött.
 4. A természetes és/vagy jogi személyek – vállalkozók tudomásul veszik, hogy a jótállási feltételek eltérhetnek a fogyasztók jótállási feltételeitől, és az Eladó és a Vevő közötti viszonyokat a Kereskedelmi törvénykönyv szabályozza

2. Jótállási feltételek

 1. Ha az áru nyilvánvaló hibákat mutat, azaz különösen, ha az árut a Vevőnek sérült szállítócsomagolásban adják át, a Vevő jogosult az Áru átvételét elutasítani. Ilyen esetben továbbra is fennáll a Vevő igénye, hogy az Eladó neki rendes teljesítést nyújtson, vagy a Vevő választásának megfelelően visszakapja a vételárat.
 2. Abban az esetben, ha az Áru Vevő általi átvételét követően a jótállási időn belül az Árun hibák fordulnak elő, a Vevő érvényesítheti a reklamációját. Az olyan termékeknél, amelyek a működésükhöz akkumulátort, ill. különféle elemeket használnak, az akkumulátor ill. elem szokványos elhasználódása nem tekintendő a termék hibájának, mivel itt a termék olyan részéről van szó, amely szokványos használat mellett veszít az élettartamából.
 3. A jótállási időszak hossza az olyan Vevők esetén, akik az Általános rendelkezések és fogalommeghatározások 1. cikke, 3. bek. 1. i. pontja értelmében fogyasztók, a Törvény érvényes rendezései alapján 24 hónapig tart, a Törvény által meghatározott kivételekkel. A jótállási időszak az áru vevő általi átvételével kezd el telni. Amennyiben a reklamált árut postai úton vagy futárszolgálattal kézbesítik (lásd kapcsolatok) a felelős személy ezt az árut átveszi, ellenőrzi a küldeményt, a dokumentációt (számla, pénztárbizonylat, csomagolás), a reklamáció határidejének döntő dátuma az áru futártól vagy postai kézbesítőtől való átvételének dátuma. Az utánvéttel küldött árut az eladó nem veszi át; ajánlott az árura biztosítást kötni.
 4. Azon vevők esetén, akik vállalkozói azonosítószámra vásárolták az árut, a jótállási időszak 12 hónap. A jótállási időszak az áru vevő általi átvételével kezd el telni. Amennyiben a reklamált árut postai úton vagy futárszolgálattal kézbesítik (lásd kapcsolatok) a felelős személy ezt az árut átveszi, ellenőrzi a küldeményt, a dokumentációt (számla, pénztárbizonylat, csomagolás), a reklamáció határidejének döntő dátuma az áru futártól vagy postai kézbesítőtől való átvételének dátuma. Az utánvéttel küldött árut az eladó nem veszi át; ajánlott az árura biztosítást kötni.
 5. A Vevőnek joga van a Törvényben meghatározott valamennyi esetben elállni a szerződéstől. Az elállás az Eladóval szemben attól a pillanattól hatályos, amikor kézbesítik számára a Vevő nyilatkozatát a szerződéstől való elállásról. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés a kezdetektől fogva megszűnik, és a felek kötelesek mindazt visszaszolgáltatni, amit egymásnak az alapján nyújtottak.

3. Tájékoztatás az eladó árura vonatkozó hibafelelősségéről

 1. Ha olyan hibáról van szó, amely eltávolítható, a Vevőnek joga van arra, hogy azt ingyen, időben és rendben eltávolítsák. Az Eladó köteles a hibát fölösleges késedelem nélkül eltávolítani. A fogyasztó - vevő a hiba eltávolítása helyett kérheti a dolog cseréjét, vagy ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, a rész cseréjét, amennyiben ezzel az eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei az áru árára vagy a hiba súlyosságára tekintettel. 
  Az eladó a hiba eltávolítása helyett mindig kicserélheti a hibás tárgyat hibátlanra, amennyiben a fogyasztónak - vevőnek ez nem okoz súlyos nehézségeket.
 2. Ha olyan hibáról van szó, amely nem eltávolítható és amely megakadályozza, hogy a tárgyat hibátlan tárgyként használják, a fogyasztó - vevőnek joga van a tárgy cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a fogyasztót - vevőt, ha ugyan eltávolítható hibákról van szó, azonban a fogyasztó - vevő a hiba javítást követő ismételt előfordulása vagy nagyobb számú hiba miatt a tárgyat nem tudja rendben használni. Ha egyéb eltávolíthatatlan hibákról van szó, a fogyasztó - vevő a tárgy árából megfelelő kedvezményre jogosult.
 3. Az eladó tájékoztatta a fogyasztó - vevőt azokról a jogairól, amelyek a Polgári törvénykönyv 622 § alapján számára következnek (e cikk a. pontja), valamint azokról a jogairól, amelyek a Polgári törvénykönyv 623 § alapján számára következnek (e cikk b. pontja), mégpedig oly módon, hogy ezt a Reklamációs szabályzatot az Eladó internetes áruházának vonatkozó aloldalán elhelyezte, és a fogyasztó - vevőnek lehetősége van azt a rendelés elküldése előtt elolvasnia.
 4. A Vevő döntése alapján, amelyet a Polgári törvénykönyv 622 § és 623 § rendelkezései alapján érvényesít, az eladó vagy a kijelölt személy köteles meghatározni a reklamáció rendezésének módját a fogyasztóvédelmi törvény 2 § m) pontja értelmében azonnal, az összetettebb esetekben a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, különösen ha az áru állapotának összetett műszaki elbírálása szükséges, legkésőbb a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 30 napon belül. A reklamáció rendezési módjának meghatározását követően az eladó vagy a kijelölt személy a reklamációt azonnal rendezi, indokolt esetekben a reklamáció később is rendezhető. A reklamáció rendezése azonban nem tarthat a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napnál hosszabban. A reklamáció rendezésére kijelölt határidő leteltével a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cseréltetni. A reklamációs eljárás befejezéséről és a reklamáció eredményéről az eladó a vevőt mindkét szerződő fél által megegyezett formában értesíti (e-mailben, ajánlott levélben), egyúttal a vevőnek az áruval együtt kézbesítik a reklamációs jegyzőkönyvet is. Ha a vevő az áru reklamációját az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapján belül érvényesíti, az eladó a reklamációt elutasítással csak szakértői nyilatkozat vagy engedélyezett, bejelentett vagy akkreditált személy álláspontja vagy meghatározott személy álláspontja alapján utasíthatja el (továbbiakban „az áru szakértői elbírálása”). Tekintet nélkül az áru szakértői elbírálásának eredményére, az eladó a vevőtől nem követelheti az áru szakértői elbírálásának költségeit, sem az áru szakértői elbírálásával összefüggő egyéb költségeket.

Ha a vevő a termék reklamációját az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónapon túl érvényesítette, és azt az eladó elutasította, az a személy, aki a reklamációt intézte, köteles a reklamáció rendezésének dokumentumában feltüntetni, kinek küldheti el a vevő a terméket szakmai elbírálásra. Amennyiben a vevő a reklamáció rendezésének dokumentumában feltüntetett személynek küldi el a terméket szakmai elbírálásra, az áru szakmai elbírálásának költségeit, valamint az azzal összefüggő ténylegesen felmerült költségeket is az eladó viseli, tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére. Ha a vevő a szakmai elbírálással bizonyítja az eladó felelősségét az áru reklamált hibája tekintetében, a reklamációt ismét érvényesítheti; a szakmai elbírálás megvalósítása folyamán a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles a vevőnek az ismételten érvényesített reklamációja napjától számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakmai elbírálásáért kifizetett és az azzal összefüggő ténylegesen felmerült költségeket is. Az ismételten érvényesített reklamációt nem lehet visszautasítani.

4. A reklamáció rendezése

 1. A reklamációt postai úton vagy futárszolgálattal az alábbi címre küldve lehet érvényesíteni:

  Parrotclub.hu webáruház - Reklamációs osztály
  Nemčianska cesta 715
  97401 Banská Bystrica

A reklamáció gyorsabb rendezése érdekében ajánljuk, hogy az áruhoz az áru megvásárlását igazoló iratot (számla) is csatolja, amely egyben jótállási jegyként is szolgál, valamint a kitöltött  reklamációs lapot (doc).

 1. Abban az esetben, ha a Vevő él a jogával, és az Áru hibájának eltávolítását kéri javítással, és a jótállási jegyen a jótálláson belüli javítások céljaira az Eladótól eltérő személy van meghatározva, akinek a vállalkozási helye ugyanazon helyen van, mint az Eladónak, vagy a Vevőhöz közelebb eső helyen, a Vevő a jótálláson belüli javításra való jogát a jótállási jegyen feltüntetett személynél érvényesíti.
 2. Abban az esetben, ha a jótálláson belüli javítás más személynél nem érvényesíthető csak az eladónál, a jótálláson belüli javítást az eladó biztosítja. Az eladó a reklamáció fogadásának napján a vevő számára kiállítja a reklamáció átvételét igazoló dokumentumot, amelyben pontosan leírja az áru hibáit a Fogyasztóvédelmi törvény 18  § 5. bekezdésével összhangban. A reklamáció rendezését követően az eladó a Vevővel megegyezett formában értesíti a Vevőt.
 3. A Vevő jogosult továbbá kérni, hogy a jótálláson belüli javítást hivatalos szervizközpontokban végezzék el, amelyek listája a Termék dokumentációjához van csatolva, illetve az Eladó a Vevő kérésére arról tájékoztatja.
 4. A reklamációkat a meghibásodás eltávolítását is beleértve fölösleges késedelem nélkül kell rendezni, indokolt esetekben legkésőbb a Reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül. Ennek a határidőnek a leteltével a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cseréltetni.
 5. Ha az Árut el kell küldeni az Eladónak vagy a szervizközpontnak, a Vevő úgy jár el, hogy az Áru megfelelő csomagolásba legyen becsomagolva, amely az árut megfelelően védi és megfelel az áruszállítási követelményeknek. Törékeny áru szállítása esetén javasoljuk, hogy a küldeményt lássák el a megfelelő jelzésekkel.
 6. Amennyiben a reklamált árut postai úton vagy futárszolgálattal kézbesítik (lásd kapcsolatok) a felelős személy ezt az árut átveszi, ellenőrzi a küldeményt, a dokumentációt (számla, pénztárbizonylat, amely jótállási jegyként szolgál, csomagolás), a reklamáció határidejének döntő dátuma az áru futártól vagy postai kézbesítőtől való átvételének dátuma.
 7. A felelős személy teljes mértékben felel a reklamációs határidő nyomon követéséért a T.t. 250/2007 sz. Fogyasztóvédelmi törvény és a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, és haladéktalanul kapcsolatba lép az ügyféllel a reklamáció rendezésével kapcsolatban a törvényes határidőn belül, mégpedig e-mailben, SMS-ben vagy ajánlott levél segítségével.
 8. A szervizközpont a reklamáció rendezését követően telefonon, e-mailben vagy a Vevővel megegyezett egyéb módon felszólítja a Vevőt a megjavított Áru átvételére a reklamációs jegyzőkönyvvel együtt, ill. kölcsönös megállapodást követően az árut a reklamációs jegyzőkönyvvel együtt kézbesítik a Vevőnek ajánlott küldemény formájában.
 9. A szerviztechnikus bármely, a Vevőnél tett látogatása során fontos, hogy az észlelt hibákról és az eltávolításuk módjáról jegyzőkönyvet vegyenek fel. Ilyen jegyzőkönyv nélkül a szerviztechnikus látogatása nem vehető figyelembe.

5. Alternatív vitarendezés

 1. Amennyiben a Vevő - fogyasztó nem volt elégedett a reklamáció Eladó általi rendezésével, vagy ha a Vevő - fogyasztó az Eladótól helyesbítést kért és nem volt elégedett a móddal, ahogy az Eladó a reklamációját rendezte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a Vevő - fogyasztó jogosult az Eladóhoz fordulni és helyesbítést kérni. Ha az Eladó az ilyen kérelemre elutasítással válaszol, vagy arra a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevő - fogyasztó jogosult alternatív vitarendezési javaslatot tenni az alternatív vitarendezési szervnél. Az alternatív vitarendezési szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet - Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, ill. más illetékes jogi személy, aki be van jegyezve a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervek listájára (a jegyzék a www.mhsr.sk oldalon érhető el). A Vevő - fogyasztó jogosult kiválasztani, melyik alternatív vitarendezési szervhez fordul. A fogyasztó az alternatív vitarendezési javaslatának benyújtására használhatja az on-line vitarendezési platformot, amely a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Záró rendelkezések

 1. Bármely Reklamáció esetén a Vevő tájékoztatja az Eladót a reklamáció érvényesítéséről, és megállapodik vele a reklamációs eljárás legalkalmasabb formájáról. Az Eladó a reklamáció jellegére tekintettel felajánlja a Vevőnek, hogy meglátogassa őt a szerviztechnikus és az Áru javítását az esetleges telepítés helyén végezze el, azaz a Vevőnél, vagy javasolja az Áru elszállítását a szervizközpontba.
 2. Ez a reklamációs szabályzat 2019.07.15-én lép hatályba. A reklamációs szabályzat módosítását fenntartjuk. Azonban az érvényesen megkötött szerződésre a szerződés megkötésekor érvényes reklamációs szabályzat vonatkozik.

Reklamációs osztály

Parrotclub.hu webáruház - Reklamációs osztály
Nemčianska cesta 715
97401 Banská Bystrica

E-mail: info@parrotclub.hu  

Jótállás

 • A jótállási határidő az Árura az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap, amennyiben konkrét áru esetén nincs más jótállási határidő megszabva, és az ár, valamint az áruval összefüggő szükséges dokumentumok jogosult személy általi átvétele napjával kezd el telni. A 24 hónapos jótállási határidő az áru magáncélú vásárlása esetén érvényes [Polgári törvénykönyv 620 § 1. bekezdés]. Ha Vevő az Általános rendelkezések és fogalommeghatározások 1. cikkének 3. bekezdése, 1. i. pont szerint nem fogyasztó, a jótállási határidő 12 hónap.
 • A jótállási határidő meghosszabbodik azon idővel, amikor a vevő az árut annak jótállási időn belüli javítása miatt nem tudta használni.
 • Ha az árut új árura cserélik, a vevő az új, kicserélt áru dokumentumát kapja meg. Az esetleges további reklamációkat az eredeti szállítólevél és ennek a reklamációs dokumentumnak az alapján lehet érvényesíteni. Az áru cseréje esetén a jótállás az új áru átvételének napjával kezd el telni, azonban csak az új áru vonatkozásában.
 • Minden elküldött táp minőségmegőrzési ideje több mint 2 hónap a fogyasztási határidő előtt. Rövidebb minőségmegőrzési idő esetén telefonon vagy emailben kapcsolatba lépünk a vevővel és a küldeményt csak a beleegyezését követően küldjük el.

 

Hasznos tudni

 • A jótállási határidő az áru átvételével kezd el telni.
 • A jótállási határidőbe nem számítódik bele az áru reklamációjától számított idő addig a napig, amikor a vevő köteles a jótálláson belüli javítást követően az árut átvenni. Amennyiben az árut új árura cserélik, vagy olyan alkatrész cseréje történik, amelyre jótállást nyújtanak, a jótállási idő ismét elölről kezd el telni, az új áru átvételétől számítva (ill. az új alkatrészt tartalmazó áru átvételétől).
 • Az áruhoz adott ajándékokra a fentiek nem érvényesíthetők.

 

Jótállási jegy

 • Az áruval együtt kitöltetlen jótállási jegyet is kézbesítünk Önnek (ha nincs mellékelve, jótállási jegyként a számla szolgál, amelyet e-mailben küldünk el az áru kézbesítését követően).
 • A jótállási jegyet örömmel igazoljuk az üzleteinkben, mégpedig az adóbizonylat vagy másolata bemutatását követően.
 • A jótállási jegyet természetesen postán is elküldheti - a rendelése számával és a számla másolatával együtt, az alábbi címre: 

  Parrotclub.hu webáruház - Reklamációs osztály
  Nemčianska cesta 715
  97401 Banská Bystrica
 • Az igazolt jótállási jegyet visszaküldjük az Ön címére, amelyet a rendelésben megadott (ha nem ad meg másikat).
 • A jótállási jegyeket nem igazoljuk közvetlenül, mivel az árut nem csomagoljuk ki és fizikálisan nem ellenőrizzük.
 • Ez a privilégium mindig az ügyfélnek jár, aki a terméket megvásárolta. Ezért nyújtunk teret arra, hogy előbb az árut gondosan ellenőrizzék és kipróbálják.